English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Počítačová učebna

Pro studenty katedry je k dispozici počítačová učebna, která je vybavena jedenácti počítači s přístupem k Internetu. V učebně probíhá výuka která vyžaduje užití na učebně dostupných aplikací. Mimo dobu výuky je učebna studentům k dispozici k samostatnému studiu a k osobní potřebě.

Na učebně jsou k dispozici obecné a specializované aplikace:

 • Optické aplikace: OSLO, TracePro, VirtualLab, libRadtran
 • Elektronické aplikace: Multisim, Tina
 • Konstrukční aplikace: Inventor Professional, Rhinoceros, RhinoCAM
 • Vývojářské aplikace: Dev-C++, Visual C++
 • Analytické aplikace: Octave, Gnuplot
 • Různé: Mozilla Firefox, OpenOffice.org, Gimp, VLC media player, Vim, NX Client (pro vzdálený přístup k systému GNU/Linux)

 

OSLO

Oslo Premium je profesionální program určený především pro návrh, optimalizaci, hodnocení kvality a toleranční analýzu optických zobrazovacích systémů. Program umožňuje vyhodnotit paprskové a vlnové vady u dioptrických, katoptrických i difraktivních optických prvků a systémů. Projev optických vad lze hodnotit jak pomocí průsečíkových diagramů, tak i pomocí základních zobrazovacích funkcí používaných ve vlnové optice (bodová rozptylová funkce, funkce obrazu hrany, optická funkce přenosu). Program umožňuje přihlédnout k částečné koherenci světla a polarizačnímu stavu. Systém je pro uživatele otevřený a umožňuje začlenění vlastních speciálních podprogramů. Kromě profesionální verze Oslo Premium je k dispozici i výuková verze Oslo Edu, která má zúženou nabídku funkcí. Program má rozsáhlé využití ve výuce programování, pro simulace šíření paprsků nehomogenním prostředím, simulaci šíření a transformace laserových svazků, výuku optického zobrazování, analýzu polarizačních systémů a pro demonstraci metod návrhu a optimalizace optických systémů.

S programem studenti pracují v předmětech:

 • Optické zobrazování (OPT/OZ)
 • Optické krystaly (OPT/OK)
 • Optika anizotropních prostředí (OPT/ANIZ)
 • Optické systémy 1 (OPT/OS1)
 • Metody návrhu zobrazovacích soustav (OPT/MNZS)
 • Svazková optika (OPT/SO)
 • Tenké vrstvy (OPT/TV)

 

TracePro

TracePro je konstrukční software určený pro analýzu a syntézu optických soustav ve spojení se světelnými a zářivými zdroji. Umožňuje modelovat a studovat vzájemné účinky světelných zdrojů, optických prvků a detektorů z hlediska kvality prostorové a úhlové modulace záření, jeho intenzity, uniformity a spektrální charakteristiky. V určitém smyslu je také softwarovým mostem mezi klasickým softwarem optické konstrukce, jakým je například Oslo a systémy CAD.

S programem studenti pracují v předmětech:

 • Optické systémy 2 (OPT/OS2)
 • Energetická optika (OPT/ENO)
 • Metody návrhu energetických soustav (OPT/MNES)

 

VirtualLab

VirtualLab je optický program, který umožňuje pokročilé simulace jevů paprskové, vlnové a elektromagnetické optiky a analýzu virtuálních experimentů. Program zahrnuje Starter Toolbox, Diffractive Optics Toolbox, Grating Toolbox a Laser Resonator Toolbox. Program umožňuje užití různých zdrojů a detektorů a editaci požadované optické cesty. Pro náročnější úlohy je k dispozici verze VirtualLab Advanced, která vyžaduje 64 bitový operační systém s dostatkem paměti. Pro výuku je na učebně k dispozici 5 licencí. Ve výuce je program využíván k optickým simulacím šíření a transformace elektromagnetického záření, k analýze optického zobrazení v přístupu vlnové optiky a k řešení problémů digitální optiky.

S programem studenti pracují v předmětech:

 • Vlnová a paprsková optika (OPT/VPO1X)
 • Optické zobrazování (OPT/OZ)
 • Svazková optika (OPT/SO)
 • Optika krystalů (OPT/OK)
 • Optika anizotropních prostředí (OPT/ANIZ)

V navazujícím magisterském studijním oboru Digitální a přístrojová optika program VirtualLab tvoří základ pro předměty:

 • Digitální difraktivní optika (OPT/DDO)
 • Digitální holografie (OPT/DH)

  

Multisim

Multisim představuje elektronickou laboratoř na počítači pro analogovou a digitální analýzu elektrických obvodů. Je charakterizovaný jednoduchým interaktivním ovládáním. Součástky jsou rozděleny do skupin a dají se modifikovat. Parametry pasivních součástek odpovídají reálně vyráběným hodnotám. Měřící přístroje, zdroje a generátory se připojují obdobně jako ve skutečném obvodu. Veškeré změny v interaktivním režimu může provádět uživatel při spuštěné simulaci a sledovat bezprostředně odezvy na měřících přístrojích. Program je vybaven řadou virtuálních součástek, jejichž hodnoty lze libovolně volit. Rovněž jsou k dispozici virtuální měřící přístroje (firmy Agilent, Tektronix). V obvodech jsou zobrazovány svými čelními panely se všemi ovládacími prvky, takže plně nahrazují práci s reálnými přístroji. Pro podrobnou analýzu obvodů jsou k dispozici především základní analýzy DC, AC, Transientní analýza, je možné využít i další rozšiřující analýzy (Fourier, Noise, Transfer...). Zkoumají se především napěťové a proudové poměry na jednotlivých součástkách nebo chování obvodů např. formou přenosů. Výsledky analýz jsou vyhodnocovány pomocí grafů a tabulek, které se mohou pomocí postprocesoru dále zpracovávat. Program má rozsáhlé využití především pro analýzu praktických úloh a aplikací elektroniky.

V počítačové učebně se používá školní verze programu Multisim 11, v laboratoři Elektroniky školní verze Multisim 9.

S programem studenti pracují v předmětech:

 • Elektronika (OPT/ELT)
 • Elektronická měření (OPT/EM)

Podrobněji je možné se s programem Multisim seznámit v předmětu:

 • Modelování a simulace v elektronice (OPT/MSE)

 

Tina

Tina je výkonný program pro návrh, simulaci a analýzu elektronických obvodů. Umožňuje simulaci analogových, digitálních a smíšených obvodů. Simulace se může spustit buď v interaktivním režimu nebo aktivováním některé z nabízených analýz (DC, AC, Transient, Fourier, Noise atd.). Jednoduché analýzy obsahují další módy, k dispozici jsou rovněž parametrické analýzy a optimalizační analýza. V obvodech se vyhodnocují především napěťové a proudové stejnosměrné poměry, veličiny závislé na čase a přenosové veličiny závislé na kmitočtu. Výsledky jsou pak prezentovány buď formou tabulek, grafů nebo se hodnoty odečítají na panelech virtuálních měřicích přístrojů. Výsledky simulací mohou být dále zpracovány postprocesorem. Program zahrnuje unikátní symbolickou analýzu, která poskytuje pro některé druhy analýz výstupy ve formě analytických vzorců. Standardní knihovna obsahuje velké množství modelů, modely aktivních prvků mohou být uživatelem modifikovány. Obvodová zapojení jsou vkládána a upravována použitím schématického editoru, lze je zadávat také pomocí textového vstupního souboru (Netlist). Knihovna součástek může být rozšířena o modely SPICE, které poskytují renomovaní výrobci součástek na Internetu.

V počítačové učebně se používá Tina Demo a profesionální školní verze Tina Pro 9.

S programem studenti pracují v předmětech:

 • Elektrotechnika (OPT/ET)
 • Fyzikální praktika 1 (elektřina a magnetizmus) (OPT/P1)
 • Fyzikální praktika (elektřina a magnetizmus) (KBF/FP2)
 • Elektronika (OPT/ELT)

Podrobněji je možné se s programem Tina seznámit v předmětu:

 • Modelování a simulace v elektronice (OPT/MSE)

 

Inventor Professional

Inventor Professional je ve výuce užíván pro adaptivní 3D modelování a vytváření výkresové dokumentace optických a mechanických komponent a sestav. Systém zpracovává výkresy ve formátu DWG nebo IDW a pracuje i s datovými formáty dalších 3D aplikací.

S programem studenti pracují v předmětu:

 • CAD v optice a jemné mechanice (OPT/CAD)

Dále studenti program využívají při řešení bakalářských a diplomových prací.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz