English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Studijní povinnosti

Na Univerzitě Palackého funguje kreditový systém: všechny předměty jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů. Nejčastěji je počet kreditů roven týdennímu počtu hodin plus 0 až 2 kredity podle náročnosti či objemu učiva. Studenti si mohou v rámci určitých pravidel sami vytvářet svůj studijní plán - jaké předměty v kterém ročníku či semestru absolvují. Průměrně je zapotřebí splnit 60 kreditů za rok, minimálně ale 40 kreditů v kterémkoliv akademickém roce.

Předměty se dělí do tří skupin - povinné předměty (typ A), které musí student daného oboru absolvovat (tvoří cca 70 až 80% celkového počtu kreditů ), dále volitelné předměty (typ B), které umožňují specializaci v oboru a studenti si z dané oborové nabídky vybírají, přičemž musí získat jistý minimální počet kreditů. Konečně doplňující předměty (typ C) umožňují zcela volný výběr předmětů v rámci celé UP. Kredity se získávají absolvováním předmětu - u některých je zapotřebí složit zkoušku, u jiných se získává zápočet za splnění povinností určených programem předmětu, u některých předmětů se uděluje kolokvium - jde tu o posouzení míry požadovaných znalostí zpravidla rozhovorem s vyučujícím předmětu.

Součástí studia je i vypracování a obhajoba bakalářské či diplomové práce (podrobnější informace viz [Odkaz na sekci, Pokyny pro zpracování BP a DP) a složení státní závěrečné zkoušky.

Podrobnější informace o studiu najdete v univerzitním Studijním a zkušebním řádu a na univerzitních webových stránkách, kde si můžete stáhnout např. Průvodce prváka po UP.

Fakultní informace o studiu najdete na  stránkách fakulty, kde jsou mimo jiné k dispozici konkrétní pokyny, rady či formuláře  a také kontakt na pracovnice Studijního oddělení.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz