English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Optika a optoelektronika

Tuto specializaci je možné studovat jak ve tříleté bakalářské formě, tak i v navazujícím dvouletém magisterském kurzu a v následném doktorském studijním programu. Celé studium je koncipováno tak, aby byla umožněna prostupnost mezi ostatními fyzikálně orientovanými studijními zaměřeními i na jiných univerzitách. Bakalářský kurz poskytuje zájemcům solidní matematicko – fyzikální základ, který je obohacen rozvíjejícími lekcemi z optiky. Zvláštní pozornost je věnovaná fotonice zahrnující moderní trendy na pomezí optiky, optoelektroniky a kvantové optiky. Navazující magisterské studium pak vede studenty k další specializaci, o kterém si sami rozhodují formou výběru z volitelných přednášek. V současné době tak existují tři hlavní profilující zaměření. První z nich je orientované na optické přístroje a optická měření, kde je hlavní pozornost věnována návrhům optických prvků a systémů, aplikacím laserů, práci s optickým softwarem, experimentům s moderními systémy pro modulaci a detekci optického záření, konstruování pomocí CAD a technologii výroby. Druhým profilujícím směrem je zaměření na optoelektroniku a fotoniku. Do této oblasti patří taková témata jako je elektronika a mikroelektronika, optické zpracování informací, laserová fyzika nebo integrovaná optika. Třetím zaměřením je pak směr orientovaný na kvantovou optiku a kvantovou informaci. V tomto zaměření se studenti seznamují s předměty jako je kvantová elektrodynamika, kvantová optika a kvantová komunikace. Toto studijní zaměření je podporováno celou řadou výzkumných projektů zabývajících se širokým spektrem problémů jako jsou kvantová kryptografie, detekce a zpracování informace. V rámci kreditového systému mohou studenti podle svých preferencí jednotlivá zaměření kombinovat tak, aby se co nejlépe mohli připravit jednak na obhajobu své diplomové práce a také na své budoucí povolání. Mnozí studenti také využívají možnosti získat stipendium a strávit semestr nebo dva v zahraničí na partnerské univerzitě. Doposud se uskutečnily pobyty na univerzitách v Gratzu v Rakousku, Grenoblu ve Francii, Lyngby v Dánsku a Umei ve Švédsku. Ti nejnadanější studenti mají po obhajobě diplomové práce možnost pokračovat v rámci postgraduálního studia, které je připraví na vlastní vědeckou dráhu.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz