English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí do studia ve všech specializacích je včasné podaní Přihlášky ke studiu na UP.  

Přijímací zkouška bude prominuta těm studentům oborů Optika a optoelektronika, Přístrojová optika a Obecná fyzika a matematická fyzika, kteří během studia na střední škole vykazovali dobré studijní výsledky v předmětech Matematika a Fyzika s průměrem ne horším než 2 nebo se účastnili a uspěli v soutěžích Matematická olympiáda nebo Fyzikální olympiáda .

O přijetí do studia bez přijímacích zkoušek rozhoduje děkan PřF, který písemně vyrozumí uchazeče o studium. Ostatní uchazeči o studium se podrobí vstupní písemné přijímací zkoušce z matematiky a fyziky. Písemná zkouška trvá 90 min a sestává z 30 příkladů s celkovým bodovým hodnocením 60 bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení nadpolovičního počtu bodů.

Specializace ve zdravotnictví Optometrie

Pro studijní zaměření Specializace ve zdravotnictví Optometrie se přijímací zkouška sestává ze souhrnného písemného testu biologie-fyzika.

Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách PřF UP.

Výsledky přijímacího řízení jsou dostupné v informačním systému STAG.

 

 

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz