English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Pokyny pro vypracování a odevzdání

 

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací

  • Optika a optoelektronika – bakalářské studium: 16. 5. 2011
  • Obecná fyzika a matematická fyzika – bakalářské studium: 16. 5. 2011
  • Přístrojová optika – bakalářské studium: 16. 5. 2011
  • Optometrie - bakalářské studium: 16. 5. 2011
  • Optika a optoelektronika – navazující magisterské studium: 26. 4. 2011
  • Optometrie – navazující magisterské studium: 26. 4. 2011

Práce se odevzdává ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepená vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD popsané-jméno, rok a bakalářská/diplomová práce, popřípadě název česky). Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci. Student je povinen současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci. Při nahrávání závěrečné práce do Stagu má student povinnost zvolit variantu „zveřejnit práci“. Nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě. Podrobné informace o způsobu vkládání závěrečných prací jsou součástí Opatření děkana PřF UP v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci (platné od 1. 1. 2010) [pdf].


 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz