English


HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Obhájené bakalářské práce

 

Vysoce stabilní Machův-Zehnderův interferometr pro kvantové počítání

Diplomant: Mgr. Ester Doláková

Školitel: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok obhájení: 2011
Cílem bakalářské práce byla experimentální realizace pasivně stabilního Machova-Zehnderova interferometru. Navržený a sestrojený interferometr byl charakterizován vizibilitou interference závislou na prostorovém a polarizačním překryvu a časovou stabilitou.

 

Prostorové zobrazení fotonů

Diplomant: Bc. Jan Bílek

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Ivo Straka

Rok obhájení: 2013
Práce se věnuje návrhu a realizaci zařízení pro prostorové zobrazení slabých toků světla. Základní použitou technikou je mapování rozložení intenzity jednofotonovým detektorem bez prostorového rozlišení pomocí optického vlákna. Zkonstruované zobrazovací zařízení bylo použito pro měření intenzitního profilu zdroje fotonových párů založeného na optické nelineární frekvenční konverzi.

 

Characterization of polarization-maintaining fibers

Diplomant: Bc. Robert Stárek

Vedoucí: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok obhájení: 2013

Optical fibers are important tools for modern communications. Properties of signal, such as duration of pulse or polarization state are changed by propagation in fiber. These changes can increase error occurrence in transmitted information. The goal of this experimental-oriented thesis is characterization of polarization-maintaining fibers and technical aspects of their use.

 

Linearita detekce světla

Diplomant: Bc. Josef Hloušek

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok obhájení: 2013
V mnoha metrologických aplikacích a při ověřování platnosti fundamentálních fyzikálních zákonů hraje linearita detekce světla důležitou roli. Pro tyto účely je zapotřebí mít k dispozici stále přesnější měřící přístroje. Od dokonale lineárního detektoru požadujeme, aby detekovaný proud nebo napětí na výstupu bylo přímo úměrné optickému výkonu dopadajícího záření. Šum a saturace způsobují odchylky od linearity řádově 10^-2 až 10^-4. Snahou je dosáhnout zlepšení lineárního chování a pokořit pomyslnou hranici 10^-4. Cílem bakalářské práce byla realizace měřícího uspořádání vhodného pro měření linearity detektorů na škále 10^-4 a lepší. Získané výsledky demonstrují závislost linearity detektoru na průměru měřeného optického svazku, použitém zesilovači, záporném předpětí detektoru a dalších parametrech. V práci je studována také linearita jednofotonových detektorů.

 

Konstrukce polarimetru

Diplomant: Bc. Václav Paveza

Vedoucí: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok obhájení: 2013

Cílem experimentální práce byla konstrukce polarimetru na bázi rotující čtvrtvlnné fázové destičky. Funkčnost sestaveného prototypu polarimetru byla ověřena pomocí měření na základních polarizačních stavech.

 

Charakterizace vláknových děličů svazku

Diplomant: Bc. Marek Kouřil

Vedoucí: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok obhájení: 2013

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat vláknové děliče svazku. Byly měřeny jednovidové děliče vyrobené firmou Optokon a Sifam. Výsledkem bakalářské práce jsou kalibrační listy měřených vláknových děličů, které obsahují hodnoty dělících poměrů pro vlnovou délku 810,1 nm a funkční vztahy, podle kterých je možné dopočítat dělící poměr pro libovolnou vlnovou délku v rozmezí vlnových délek 780 nm až 850 nm.

 

Optická zařízení pro kvantové zpracování informace

Diplomant: Bc. Helena Fikerová

Školitel: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
Cílem bakalářské práce je experimentální realizace elektronické, tzv. dopředné vazby, užívané v implementacích kvantových protokolů jako aktivní korekce chybovosti. Zařízení, na kterém byla dopředná vazba demonstrována, pracuje na bázi vláknového Mach-Zehnderova interferometeru a využívá páry korelovaných fotonů společně s koincidenční detekcí. Kromě popisu realizace je zde obsažen stručný úvod do problematiky optických realizací kvantového zpracování informace.

 

Adiabatický transport atomů v optických mřížkách

Diplomant: Bc. Miroslav Gajdacz

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
  Práce se zabývá adiabatickým kvantovým transportem atomu mezi nesousedícími jámami potenciálové trojjámy. Tento proces, zvaný CTAP (coherent tunneting via adiabatic passage), je studován v periodickém potenciálu jednodimenzionální optické mřížky. Pomocí numerického řešení stacionární Schrodingerovy rovnice je nalezena trajektorie v prostoru amplitudových a fázových parametrů harmonických komponent potenciálu pro proces CTAP. Ověření efektivity a robustnosti transferu vůči šumu v parametrech optické mřížky je provedeno numerickým řešením časové Schrodingerovy rovnice.

 

Studie konstrukčních možností jednoduchých termovizních systémů

Diplomant: Jan Hubáček

Školitel: RNDr. Vladimír Chlup

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
Práce se zaměřuje na porovnání možností konstrukce jednoduchých optických systémů ve VIS, MWIR a LWIR oblastech spektra. Porovnává parametry optických materiálů vhodných pro VIS a IR oblasti. Popisuje vliv optického systému na poměr signálu a šumu. Určuje možnosti jednoduchých systémů - singletů, dubletů a tripletů. Pomocí programu OSLO analyzuje několik termovizních optických systémů uváděných v literatuře.

 

Lineárně-optická kvantová logická hradla

Diplomant: Bc. Libor Moťka

Školitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
Cílem této bakalářské práce je podat základná přehled kvantového zpracování informací s lineární optikou. Dále byla pro tři kvantová hradla stanovena fidelita výsledné operace.

 

Návrh a analýza optických prvků v programu OSLO

Diplomant: Bc. Stanislav Pych

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
V bakalářské práci je zpracován přehled základních principů paprskové optiky. Je studován původ optických vad a analyzovány podmínky, při kterých sférické rozhraní poskytuje stigmatické zobrazení. Pomocí Fermatova principu je proveden návrh asférických ploch, které poskytují reálné stigmatické zobrazení pomocí refrakce nebo reflexe. Následně je proveden návrh možných typů aplanatických menisků a jejich optické vlastnosti jsou ověřeny pomocí simulace v optickém programu OSLO. Součástí bakalářské práce je i návrh konkrétních optických prvků, jejichž funkce je ověřena v programu OSLO.

 

Optické metody detekce extrasolárních planet

Diplomant: Bc. Ivo Straka

Školitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
V bakalářské práci je podán základní přehled o optických metodách detekce exoplanet. Podrobněji je analyzována metoda dopplerovské spektroskopie. V prostředí MATLAB byly vytvořeny programy simulující signál od vzdálených hvězdných soustav a umožňující stanovit jejich parametry pomocí naměřených dat.

 

Měření indexu lomu na goniometru GS-5

Diplomant: Bc. Martina Žambochová

Školitel: Mgr.Tomáš Medřík

Rok obhájení: 2010
Plný text práce: [pdf]
Práce popisuje základní pojmy a goniometrická měření, která byla provedena na goniometru GS-5. Měření bylo provedeno u dvou vzorků hranolů. Konkrétně jsme se věnovali měření lámavého úhlu hranolu metodou autokolimace a meření indexu lomu metodou minimalní deviace, metodou kolmého vstupu a metodou kolmého výstupu. U měření byla stannovena nepřesnest měření.Ve všech případech měření indexu lomu pro modrou a zelenou barvu jsou výsledné hodnoty ve srovnání s katalogovými hodnotami v toleranci.

 

Teplotní charakteristika dvojlomu krystalického křemene

Diplomant: Bc. Ondřej Bečička

Školitel: Mgr. Radek Melich

Rok obhájení: 2009
Plný text práce: [pdf]
Práce se zabývá experimentálním určením teplotní a disperzní charakteristiky dvojlomu krystalického křemene v teplotním rozsahu 35?55 °C pro vlnové délky 390?1100 nm. Pro získání těchto závislostí je využit dvojlomný polarizačně interferenční filtr Šolcova typu. Kanálové spektrum Šolcova filtru je proloženo slunečním čárovým spektrem, které je zmapováno s vysokou přesností a slouží pro kalibraci. Ze spektrálních poloh propustí kanálového spektra a z tloušťky destiček filtru byla získána vysoce přesná teplotní a disperzní závislost krystalického křemene.

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz