HLAVNÍ STRANALaboratoře a učebnyStudijní materiályZkouškyBakalářské práceDiplomové práceDisertační práce

Řešené diplomové práce

Jednofotonové zdroje a jejich prostorové vlastnosti

Diplomant: Bc. Jan Bílek

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Ivo Straka

Rok zadání: 2013

Práce se věnuje vývoji zařízení pro prostorové zobrazení slabých toků světla a jeho využití pro charakterizaci zdrojů jednotlivých fotonů.

 

Charakterizace lavinových fotodiod v Geigerově režimu

Diplomant: Bc. Bc. Josef Hloušek

Vedoucí: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok zadání: 2013

Cílem práce je měření a srovnání jednofotonových detektorů z pohledu šumu, linearity a časových parametrů.

 

Příprava a měření hyper-kódovaných kvantových bitů

Diplomant: Bc. Robert Čerňanský

Vedoucí: Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Rok zadání: 2013

Práce se věnuje hyperkódování a rekonstrukci informace nesené jednotlivými fotony. Dalším cílem práce je realizace laditelného částečného polarizačního filtru a jeho použití v kvantově informatických experimentech.

 

Experimenty s kvantovým zpracováním informace na bázi kvantové optiky

Diplomant: Bc. Helena Fikerová

Školitel: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.

Rok zadání: 2010
Experimentální implementace kvantových operací a hradel pomocí vláknové (případně i objemové) optiky s využitím korelovaných párů fotonů, koincidenční detekce a elektronické zpětné vazby. Korelované páry budou generovány především v kontinuálním režimu (sestupná parametrická konverce čerpaná kontinuálním polovodičovým laserem), zůstává však otevřená i možnost využití pulsního čerpání. Práce zapadá do problematiky řešené na katedře optiky v několika výzkumných projektech zaměřených na experimentální realizaci optických zařízení určených pro kvantové zpracování informace.

 

Princip činnosti a použití Shackova - Hartmannova senzoru vlnoplochy

Diplomant: Bc. Štěpán Hrázdila

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.

Rok zadání: 2009
V diplomové práci bude popsán princip činnosti Shackova - Hartmannova senzoru a diskutovány metody zpracování dat zaznamenaných CCD prvkem použitým v konstrukci senzoru. Hlavní pozornost bude zaměřena na systém HASO 128 firmy Imagine Optics. Na základě parametrů tohoto systému bude diskutována dosažitelná přesnost měření vlnoplochy. V rámci experimentální práce se diplomant seznámí s postupem analýzy vlnoplochy u zobrazovacích optických systémů a naučí se používat uživatelský sotware systému HASO 128. Součástí diplomové práce bude i přehled numerických metod, které umožňují rekonstrukci vlnoplochy ze souboru dat udávajících gradient vlnoplochy měřený na jednotlivých mikročočkách Shackova - Hartmannova senzoru. Práce bude analyzovat princip činnosti senzoru z hlediska geometrické i vlnové optiky.

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz