HLAVNÍ STRANAProjekty OP VVVPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty
 
Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424

Řešitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Anotace projektu: Projekt je zaměřený na modernizaci doktorského studia Optiky a optoelektroniky, Aplikované fyziky, Biofyziky a Biochemie a vytvoření nových doktorských studijních programů Nanomateriálová chemie a Nanotechnologie na PřF UP. Plánované inovace reflektují aktuální světový vývoj příslušných vědních oborů a potřeby trhu práce v oblasti výzkumu. Důraz je kladen na posílení praktických experimentálních dovedností Ph.D. studentů a na to, aby si detailně osvojili nejmodernější experimentální techniky.

Cíle projektu: Cílem projektu je výrazná modernizace stávajících doktorských studijních oborů Optika a optoelektronika, Aplikovaná fyzika, Biofyzika a Biochemie a vytvoření dvou nových doktorských studijních programů Nanomateriálová chemie a Nanotechnologie na PřF UP v Olomouci. Tato plánovaná modernizace plně reflektuje nejnovější světové trendy v jednotlivých vědních disciplínách a požadavky znalostní ekonomiky a potřeby trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.  Stěžejním aspektem této modernizace bude výrazné posílení a rozšíření praktických experimentálních dovedností studentů a to, aby si studenti během doktorského studia detailně osvojili vybrané nejmodernější experimentální techniky a měřící metody. Studenti tak budou moci realizovat disertační práce na vysoké vědecké úrovni a publikovat své výsledky v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech. Bude rovněž zavedená řada nových odborných předmětů, které výrazně rozšíří praktické a související teoretické znalosti studentů. Bude tak posílená kvalita a náročnost doktorského studia na PřF UP a bude zajištěno, aby absolventi tohoto studia byli plně připraveni na profesionální působení v oboru své specializace v ČR i v zahraničí a byli schopní obstát v evropské i celosvětové konkurenci.  Významným dílčím cílem projektu je i podpora vybraných Ph.D. studentů, kteří budou vysílaní na odborné stáže na prestižní zahraniční pracoviště. Tyto stáže umožní, aby si studenti dále rozšířili a prohloubili své odborné znalosti a dovednosti a získali cenné zkušenosti s působením v mezinárodním akademickém prostředí. Pro dosažení vytýčených cílů projektu bude nezbytné pořídit nové moderní a v řadě případů unikátní přístrojové vybavení potřebné pro plánovanou výuku a výzkum studentů v modernizovaném doktorském studiu. Zajištění tohoto nezbytného materiálně technického zabezpečení bude náplní komplementárního projektu Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP.

 

Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF

reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480

Řešitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Anotace projektu: V rámci projektu bude pořízeno špičkové moderní přístrojové vybavení potřebné pro experimentální výuku a výzkum studentů v modernizovaných či nově vytvořených doktorských studijních programech Optika a optoelektronika, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Biochemie, Nanomateriálová chemie a Nanotechnologie na PřF UP v Olomouci. Součástí projektu bude rovněž výrazná modernizace fyzikálních laboratoří, což zajistí podmínky nezbytné pro provoz řady klíčových přístrojů pořízených v rámci projektu.

Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění špičkového nejmodernějšího přístrojového vybavení potřebného pro experimentální výuku a výzkum studentů v modernizovaných doktorských studijních oborech Optika a optoelektronika, Aplikovaná fyzika, Biofyzika a Biochemie a v nově vytvořených doktorských studijních programech Nanomateriálová chemie a Nanotechnologie na PřF UP v Olomouci. Toto přístrojové vybavení vytvoří podmínky pro experimentální vzdělávání a vědeckou výchovu doktorských studentů na úrovni plně srovnatelné s předními evropskými i světovými univerzitami. Pořízené přístrojové vybavení umožní, aby si studenti během doktorského studia detailně osvojili nejmodernější experimentální techniky a měřící metody, a výrazně se tak posílí jejich praktické experimentální dovednosti. Studenti budou během svého studia moci řešit ty nejnáročnější vědecké problémy, realizovat disertační práce na vysoké vědecké úrovni a publikovat své výsledky ve vysoce renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech. Díky přístrojovému vybavení pořízenému z projektu tak bude posílená kvalita doktorského studia na PřF UP, bude zajištěna výchova vysoce erudovaných odborníků v jednotlivých oborech a absolventi doktorského studia budou plně připraveni na profesionální působení v oboru své specializace v ČR i zahraničí. Klíčovým dílčím cílem projektu je zajištění podmínek nezbytných pro provozování optických laserových systémů, vakuových a kryogenních aparatur a přístrojových zařízení pro materiálový a nanomateriálový výzkum, které budou pořízené v rámci projektu. Za tímto účelem budou modernizované 4 fyzikální laboratoře v budově PřF UP na 17. listopadu 12, kde bude zajištěná stabilní teplota, čistota, vlhkost, laminární proudění vzduchu a další podmínky potřebné pro provoz specializovaných fyzikálních přístrojů. Modernizované laboratoře svými parametry kvalitativně vysoce předčí stávající laboratoře situované v budově na 17. listopadu 12 a umožní realizaci vysoce náročných experimentů a měření.

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz