English


HLAVNÍ STRANAVýzkumná zaměřeníGranty a projektySeznam publikacíSpolupráce

Běžící granty a projekty

Centrum digitální optiky

  Název projektu: Centrum digitální optiky  
Typ projektu: Centra kompetence
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2012-2019
Poskytovatel dotace: TA ČR
Kód projektu: TE01020229
Celkové náklady: 312 000 tis. Kč
Veřejná podpora: 208 000 tis. Kč
Webové stránky projektu: http://cdo.optol.cz
Anotace projektu:  
Centrum digitální optiky spojuje akademická pracoviště s optickým výzkumným programem a průmyslové partnery zaměřené na optiku, termovizní techniku, vývoj a výrobu složitých zařízení a softwaru pro řízení procesů s cílem vytvořit silné high-tech seskupení v České republice v oblasti digitální optiky. Centrum umožní vzájemný přenos zkušeností, dlouhodobý rozvoj společných programů, posílení vazeb mezi základním a aplikovaným výzkumem a rozvoj výuky zaměřené na aplikace. Akademická pracoviště budou dostávat zpětnou vazbu pro výzkum a výuku, získají přístup k novým technologiím a naskytnou se jim možnosti pro efektivní uplatnění výsledků v praxi. Průmyslovým partnerům budou systematicky přenášeny informace o perspektivních trendech současné optiky a získají přístup do výzkumných univerzitních laboratoří. Odborný program projektu sleduje současné trendy optiky založené na úzkém spojení mezi pokročilými technologiemi, moderními optickými a optoelektronickými systémy, novými metodami generace a detekce záření v různých spektrálních oblastech a výkonnými digitálními metodami a prostředky informatiky pro efektivní zpracování výstupních signálů a dat. Metody a systémy vyvíjené v rámci projektu budou specializovány pro využití v oblastech Ramanovy spektroskopie, termovizního zobrazování a fúze viditelného a IR obrazu, digitálního zobrazování s využitím technologie prostorové modulace světla (SLM) a zpracování dat Shackova-Hartmannova senzoru v metrologii a zobrazovacích aplikacích.

Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě

  Název projektu: Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě  
Typ projektu: Centrum excelence GAČR
Řešitel za UP: doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2014-2018
Poskytovatel dotace: GAČR
Kód projektu: GB14-36681G
Celková podpora pro UP: 28188 tis. Kč
Anotace projektu:  
Centrum Excelence bude z obou stran experimentálně a teoreticky zkoumat rozhraní mezi kvantovou a klasickou fyzikou mechanických oscilátorů. Centrum přinese do České Republiky dva nové dlouhodobé experimentální směry, kvantovou mechaniku chycených iontů a nelineární mechaniku s opticky zachycenými nanočásticemi. Centrum spojí dlouhodobé a kvalitní experimentální znalosti v optickém chytání a manipulaci objektů, v ultrapřesné laserové detekci polohy a technice vysokého vakua akumulované v Ústavu přístrojové techniky AV ČR s uznávaným a dynamickým vědeckým týmem v oblasti kvantových manipulací světla a látky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Centrum vytvoří integrovaný tým překonávající limitace jednotlivých partnerů a společně je posune mezi vůdčí týmy v této oblasti zkoumání. Tento intedisciplinární výzkum nevyhnutelně povede k fundamentálním objevům a technologickému pokroku široce aplikovatelnému v nanotechnologiích a kvantových technologiích.

 

Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ2)

  Název projektu: Bright Squeezed Vacuum and its Applications  
Typ projektu: 7. Rámcový program EU
Řešitel: doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2013-2015
Poskytovatel dotace: Evropská komise
Kód projektu: 308803
Celková výše dotace: 238 tis. EUR
   
Anotace projektu:  
The goal of the project is to extend quantum information processing (QIP) to macroscopic states of light, enabling more efficient interactions, by using bright squeezed vacuum (BSV) states. The 5 complementary teams of the Consortium plan to perform proof-of-principle experiments and calculations showing that BSV can manifest experimentally accessible non-separability; violate Bell inequalities, including new ones, specific for such states, and thus manifest new non-classical correlations; be prepared in a single Schmidt mode; be used in quantum key distribution and have new applications in quantum imaging. Achieving these results will foster QIP development in a new direction.

 

Optické kvantové zpracování informace pomocí slabých kvantových měření

  Název projektu: Optické kvantové zpracování informace pomocí slabých kvantových měření  
Typ projektu: GAČR standardní grant
Řešitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2013-2015
Poskytovatel dotace: GAČR
Kód projektu: GA13-20319S
Celková výše dotace: 11 367 tis. Kč
   
Anotace projektu:  
Zobecněná kvantová měření umožňující aplikovat netriviální kvantové filtry na měřený stav představují účinný nástroj pro manipulaci s kvantovými stavy. Cílem tohoto projektu je experimentálně ověřit využití kvantových filtrů v kvantovém zpracování informace pro kontrolu interakce mezi kvantovými systémy. Experimenty budou implementovány s pomocí lineární optiky, protože tato platforma se jeví jako optimální pro ověření konceptů studovaných v rámci tohoto projektu. Kvantové bity budou kódované do stavů jednotlivých fotonů, které následně interferují ve vláknových nebo objemových interferometrech a jsou detekovány jednofotonovými detektory. Bude demonstrována metoda pro věrný přenos kvantového stavu mezi dvěma qubity jež spolu interagují pouze slabě. Bude navrženo a testováno částečné měření počtu fotonů pro optimální potlačení šumu v přenosu kvantově provázaných stavů fotonů. Bude implementováno lineárně optické kvantové logické CZ hradlo, které funguje pro libovolně slabou vazbu mezi dvěma fotony, a bude demonstrováno zesílení interakce mezi dvěma fotonickými qubity.

 

Informačně úplná měření pro zpracování informace
prostřednictvím náhodného světla

  Název projektu: Informačně úplná měření pro zpracování informace prostřednictvím náhodného světla  
Typ projektu: GAČR standardní grant
Řešitel: doc. prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Doba řešení projektu: 2015-2017
Poskytovatel dotace: GAČR
Kód projektu: GA15-03194S
Celková výše dotace: 3 645 tis. Kč
   
Anotace projektu:  
Projekt je zaměřen na teoretický a experimentální výzkum na pomezí optiky a kvantové informace. S využitím tomografických rekonstrukčních metod budou studována měření, která poskytují úplnou informaci o částečně koherentních optických polích. Pozornost bude věnovaná principiálním mezím rozlišení ve formě relací neurčitosti. Výsledky budou experimentálně ověřeny na analýze vírových polí s částečnou koherencí a detekci vlnoplochy s pomocí Shack-Hartmannova senzoru. Potenciální aplikace navrženého základního výzkumu jsou v adaptivní optice, optické metrologii a optických mikromanipulacích.

 

Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie
při použití fotonických simulací a principů singulární optiky

  Název projektu: Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie při použití fotonických simulací a principů singulární optiky  
Typ projektu: GAČR standardní grant
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
Doba řešení projektu: 2015-2017
Poskytovatel dotace: GAČR
Kód projektu: GA15-14612S
Celková výše dotace pro PřF UP: 2 475 tis. Kč
   
Anotace projektu:  
Projekt je zaměřen na výzkum pokročilých metod nekoherentní digitální mikroskopie s holografickým záznamem a numerickou rekonstrukcí 3D objektů, které umožňují kvantitativní fázové zobrazení. Základem pokroku v nově vyvíjených metodách jsou zpřesněné fotonické modely interakce světla s biologickými objekty, zobrazovací módy pracující s balistickým i difuzním světlem a pokročilé metody navazování fáze. Významným podnětem je využití nedifrakčních světelných svazků a samozobrazovacích efektů v digitální mikroskopii a zavedení principů spirálního fázového kontrastu a rotujícího vírového zobrazení v nekoherentní korelační holografii. Experimenty budou podporovány technikami prostorové modulace světla a novými metodami kontroly difraktivní disperze. Výsledky projektu povedou ke zvýšení výkonu a variability zobrazovacích metod digitální mikroskopie a otevřou nové cesty pro hlubší poznávání světa v biofotonických aplikacích.

 

Optická kvantová komunikace se spojitými proměnnými ve volném prostoru

  Název projektu: Optická kvantová komunikace se spojitými proměnnými ve volném prostoru  
Typ projektu: GAČR mezinárodní bilaterální projekt
Řešitel: Vladyslav Usenko, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2013-2015
Poskytovatel dotace: GAČR
Kód projektu: GC13-27533J
Celková výše dotace: 4 450 tis. Kč
   
Anotace projektu:  
Kvantová komunikace je novým nástrojem pro přenos utajené informace, ve které je bezpečnost garantována zákony fyziky. Jako rozšíření již aplikované koherentní optické komunikace s homodynními detektory, kvantová komunikace se spojitými proměnnými byla intenzívně studována v optických vláknech s konstantními ztrátami. Na druhou stranu, její aplikovatelnost na atmosférické optické kanály, které vykazují silné fluktuace ztrát, zůstává prakticky neznámou. Náš společný teoreticko-experimentální projekt bude studovat vliv atmosférických kanálů na kvantovou komunikaci se spojitými proměnnými a odhalí roli neklasických stlačených stavů v takovém scénáři. Pravděpodobnostní manipulace dat zvyšující detekci neklasických vlastností kvantových stavů po atmosférickém kanálu bude zkoumána následně a bezpečná kvantová komunikace s touto metodou bude navržena a experimentálně vyvinuta. Aby byly splněny tyto náročné cíle, dlouhotrvající teoreticko-experimentální spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu je nezbytná.

 

Kvantová optika a kvantové zpracování informace

  Název projektu: Kvantová optika a kvantové zpracování informace  
Typ projektu: Interní grantový projekt UP
Řešitel: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Doba řešení projektu: 2013-2014
Poskytovatel dotace: MŠMT / UP - specifický vysokoškolský výzkum
Kód projektu: PrF_2013_008
Celková výše dotace: 2151 tis. Kč
   

 

Moderní optika a její aplikace

  Název projektu: Moderní optika a její aplikace  
Typ projektu: Interní grantový projekt UP
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Doba řešení projektu: 2013-2014
Poskytovatel dotace: MŠMT / UP - specifický vysokoškolský výzkum
Kód projektu: PrF_2013_019
Celková výše dotace: 2104 tis. Kč
   

 

Optometrie a její aplikace

  Název projektu: Optometrie a její aplikace  
Typ projektu: Interní grantový projekt UP
Řešitel: RNDr. František Pluháček, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2011-2012
Poskytovatel dotace: MŠMT / UP - specifický vysokoškolský výzkum
Kód projektu: PrF_2013_021
Celková výše dotace: 632 tis. Kč
   

 

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz