English


HLAVNÍ STRANAProjekty OP VKPřijímací řízeníStudijní oboryStudijní povinnostiStudijní plányZahraniční pobyty

 

 

 

Projektové pracoviště projektu

Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností

reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0157

 

Řešitel: Jaroslav Wagner, RNDr., Ph.D.
Telefon: 585634266
Email: wagnerj@prfnw.upol.cz
 

Na katedře optiky PřF UP je řešen projekt OPVK s názvem Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností. Cílem projektu, který nese zkrácený název Experiment v optice je inovace studia optiky s důrazem na rozvoj experimentálních dovedností. Inovace je uskutečněna vzájemnou spoluprací PřF a LF. Řešení cílů projektu se zúčastní i firma Pramacom-HT a Meopta Přerov a.s. V klíčových aktivitách projektu je kladen důraz na získání experimentálních dovedností reflektující současnou potřebu při uplatnění absolventů v praxi. Inovace je zaměřena na obory

  • Přístrojová optika
  • Optika optoelektronika
  • Obecná a matematická fyzika
  • Optometrie

Součástí je nezbytná úprava teoretické výuky s přímou návazností na experimentální výuku s tvorbou nových úloh pro cvičení a praktika. Pro inovované předměty jsou postupně vypracovávány studijní materiály ve formě prezentací, návodů k praktickým cvičením a nové praktické úlohy. Projekt podporuje spolupráci PřF a LF UP, kdy budou posíleny stávající formy spolupráce na výuce výzkumu a vývoji v oblasti optiky. Zapojení externích firem do výuky umožňuje cílovou skupinu studentů připravit pro efektivnější zapojení do praxe.

Katedra optiky dlouholeté zkušenosti s vědecko-pedagogickou činností. V uvedených oborech je spojujícím článkem inovace optiky, především získání experimentálních dovedností se zaměřením na jejich uplatnění v praxi. Součástí výuky jsou předměty, jejichž součástí je výuka v laboratořích, na které je zaměřen obsah projektu. V současné době je celkový počet studentů zapojených do výuky garantované předkladatelem projektu optiky 250 studentů. Optika je zde přednášena kvalitní teoretické úrovni, podpořené nadstandardním vědeckým výkonem pracoviště. Výuka je zabezpečována kmenovými pracovníky Katedry optiky a na výuce specializovaných témat se podílí i pracovníci Lékařské fakulty věd a vybraná témata jsou přednášena odborníky z praxe. Spolupráce s externími pracovišti, zapojenými do řešení navrženého projektu, je i v oblasti výzkumu a vývoje. Některá specializovaná témata výuky jsou realizována pracovníky a na pracovištích firem Pramacom-HT a Meopta Přerov a.s.

Inovací akreditovaných oborů zařazených do projektu, na obsah a formu výuky je garantovat výstupní kompetence absolventů pro jejich plnohodnotné začlenění v ekonomickém prostředí ČR. V rámci projektu budou inovovány stávající předměty, resp. budou vytvořeny nové kurzy pro inovaci výuky zaměření na získání experimentálních dovedností a kompetencí studentů. Současně budou realizací projektu podpořeny stáže a praxe na pracovištích budoucích zaměstnavatelů.

Dlouhodobým cílem řešitele projektu je zvýšit počty cílové skupiny studentů fyzikálně – technických oborů a udržet stabilní počty studentů nelékařsko - zdravotnické profese optometrie. Absolventi těchto oborů jsou pro praxi potřební a v praxi uplatnitelní. Podniky regionu vypracovávají motivační programy, cíleně zaměřené na studenty technicky a fyzikálně zaměřených oborů. Inovace výuky je potřebném v souladu s transferem moderních měřících metod a technologií do praxe a začleněním nelékařské zdravotnické profese do systému zdravotní péče ČR. Experimentální dovednosti mají v tomto procesu nezastupitelnou roli. Aktivity projektu budou soustředěny na:

  • Inovaci experimentální výuky předmětů C4ISTAR
  • Inovace oboru studia Přístrojová optika, optika a optoelektronika a obecná a matematická fyzika se zaměřením na experimentální dovednosti studentů.
  • Inovaci experimentální výuky pro optometrii

V každé této oblasti bude soustředěna pozornost na úpravu výuky předmětů nezbytného teoretického základu, na které navazují předměty cvičení a praktik, které jsou cílem a inovace v rámci předkládaného projektu.


Primární motivací pro cílovou skupinu VŠ studentů bude vhodná propagace studia. Kvalitní propojení teoretické výuky s experimentální se zdůrazněním uplatnitelnosti v oboru, a regionu jsou vhodné motivační argumenty pro volbu studia.

Studenti, jako cílová skupina projektu zapojena dobrovolnou volbou inovovaných předmětů v rámci uplatňovaného kreditního systému na UP. Informovanost o formách a rozsahu inovace stávajících předmětů zvýší atraktivitu předmětů a podpoří volbu v rámci existující nabídky. Přístupnost studijních materiálů, jejichž tvorba bude součástí inovace, usnadní studentům přípravu a odpovídající ukončení studijních povinností s prohloubenými konečnými znalostmi.

Cílová skupina akademických pracovníků jako součást realizačního týmu je sestavena pro naplnění cílů projektu z pedagogů, garantující experimentální výuku a pedagogů garantující teoretickou výuku s přímou návazností na tuto experimentální výuku. Do projektu budou rovněž zapojeni odborníci z praxe pro podporu a inovaci stávající experimentální výuky a tvorbu nových kurzů. Zapojení odborníků z praxe bude koordinováno se stávající výukou a její předpokládanou inovací. Bude využito současného zapojení odborníků a realizována inovace o nová témata, která byla navržena jak o současná aktuální potřeba spolupracujících firem.

Projekt řeší problematiku, která se projevuje v současné společnosti z pohledu znalostní ekonomiky - nedostatek kvalifikovaných, technicky a fyzikálně vzdělaných absolventů se schopností řešit zavádění moderních technologií do praxe a transfer nejnovějších poznatků základního výzkumu přes jejich experimentální ověření, technickou realizaci do využitelných aplikací. Zaměření na inovaci studia oborů na posílení experimentálních dovedností studentů je cíleno na slabé místo současného studia a výstupní experimentální kompetence absolventů. Obsah inovací studia je konzultován se zaměstnavateli absolventů, a tímto reaguje na aktuální potřeby společnosti.

V specifické oblasti projektu, zaměřené na inovaci nelékařské zdravotnické profese Optometrie se projeví výsledky řešení především při implementaci této profese do systému zdravotní péče v České republice. Z pohledu legislativy je to relativně nová profese. Úprava studia optometrie s důrazem na jejich začlenění do praxe s dostatečnou experimentální průpravou, bez nutnosti adaptace po absolvování studia se projeví pozitivně na dostupnosti kvalitní péče v oblasti řešení refrakčních vad populace.

Profitovat z výsledků realizace projektu budou primárně absolventi, kteří v rámci studia budou zapojeni do inovovaných kurzů. Tímto budou zlepšeny jejich klíčové kompetence pro uplatnění v praxi. Současně budou profitovat zaměstnavatelé.

 

Klíčové aktivity projektu

 

1. Inovace experimentální výuky předmětů C4ISTAR
Koordinátor KA: RNDr. Vladimír Chlup

Aktivita je zaměřena na inovace studijních programů Optika a optoelektronika a Přístrojová optika, v částech věnované problematice C4ISTAR (Comand, Control, Communication, Computer, Intelligence, Target Acquisition, Reconnaissance) a zapojení odborníků z praxe do vytváření inovovaných studijních programů zaměřených na experiment.

Hlavním cílem aktivity ve shodě s požadavky na znalostní ekonomiku je rozvinout experimentální schopnosti studentů vedoucí ke kreativnímu přístupu zkoumání řešení problémů z nejrůznějších oblastí infračervené optiky a přenosu dat. Prostředkem k realizaci tohoto cíle je podstatné rozšíření experimentální výuky vycházející z teoretických základů oboru a jejich navázání na matematické modelování jednotlivých úloh. Konkrétní realizace představuje vytvořit soubor alternativních měřících úloh vhodných pro specializované měřící přístroje, které jsou k dispozici na katedře, nebo na kooperujících externím pracovišti společnosti Pramacomu-HT, spol. s r.o. Na realizaci projektu bude spolupracovat tým řešitelů tvořený kmenovými zaměstnanci katedry optiky, pracovníky vývoje a vývojového centra společnosti Pramacom-HT. Do projektu budou zapojeni i vybraní studenti v rámci svých bakalářských a magisterských prací. Postupně budou připraveny podkladové výukové texty k laboratorním praktikům, které budou průběžně zaváděny do výuky stávajících kurzů.

2. Inovace oboru studia přístrojová optika, optika a optoelektronika a obecná a matematická fyzika se zaměřením na experimentální dovednosti studentů.
Koordinátor KA: RNDr. Ing. Jan Podloucký

Aktivita je zaměřena na inovace studijních programů Přístrojová optika, Optika a optoelektronika a Obecná a matematická fyzika s důrazem na prohloubení experimentálních dovedností při experimentech z optiky, optoelektroniky, kvantové a vlnové optiky a při optických měřeních.

Hlavním cílem aktivity je osvojení experimentálních dovedností a komplexního přístupu k řešení aplikací s využitím experimentálního zázemí v laboratořích katedry optiky a na kooperujících pracovištích s důrazem na efektivní uplatnění výpočetní techniky a zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe.

Prostředkem k realizaci uvedeného cíle je rozšíření a prohloubení experimentální výuky navazující na přednášené teoretické základy. Výstupem aktivity budou soubory inovovaných výukových materiálů a návodů pro stávají i nově zavedené praktické úlohy, vytvoření demonstračních sestav ke stávajícím kurzům, zadávání a vedení bakalářských, diplomových a doktorandských prací s experimentálním a aplikačním zaměřením a podpora studentských stáží u budoucích zaměstnavatelů.

Na realizaci projektu budou spolupracovat jak kmenoví pracovníci a vybraní studenti katedry optiky, tak i specialisté z kooperujících firem Meopta Optika s.r.o., Pramacom-HT, Visteon Nový Jičín a Hella Mohelnice.

3. Inovace experimentální výuky pro optometrii
Koordinátor KA: RNDr. František Pluháček., Ph.D.

Hlavním cílem klíčové aktivity je posílení experimentální výuky a podpora odborných praktických zkušeností a dovedností, které se následně uplatní v rychlejší adaptaci absolventů v praxi a tím značnou mírou posílí jejich konkurenceschopnost. Inovace studia bude koncipována v souladu s celoevropskými harmonizačními aktivitami Evropské rady pro optometrii a optiku (ECOO) cílené na sjednocení školství v oblasti optometrie. Pracoviště navrhovatele projektu patří mezi tři vybrané evropské univerzity zapojené do pilotního, finančně nedotovaného projektu ECOO vedoucího k naplnění výše uvedených aktivit.
Klíčová aktivita bude realizována ve spolupráci s LF UP a Oční klinikou FN v Olomouci. Výstup klíčové aktivity zaměřené na inovaci praxí bude uskutečněn v laboratorním komplexu UP a v součinnosti s externími nelékařskými zdravotnickými pracovišti v České republice na základě smluvních vztahů. Do vybraných aktivit budou začleněni zahraniční lektoři a odborníci z praxe.

Budou připraveny texty, případně protokoly k jednotlivým řešeným úlohám ve vybraných praktických cvičení. Odpovídajícím způsobem budou doplněny podpůrné studijní materiály. V rámci klíčové aktivity bude organizována konference projektu s podporou studentů optometrie a odborníků z praxe.

V rámci projektu „Optometrie pro budoucnost“ reg. č. 81310281 byl vytvořen, úspěšně ověřen a efektivně zapojen do výuky laboratorní komplex pro optometrii. Inovace bude směřovat k nezbytně potřebné systematizaci dílčích praktických úkolů v jednotlivých cvičeních, podpořené tvorbou podpůrných studijních materiálů a dokumentace k jednotlivým úlohám.

Realizace této klíčové aktivity bude mít pozitivní dopad na primární péči v oblasti zraku naší populace.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 002
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

tř. 17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz